Όροι Διαγωνισμών

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς DirectServices Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Χρηματοοικονομικών-Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (εφεξής η «PDS»), που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (οδός Σαλαμίνος 72-74)  διοργανώνει κλήρωση δώρων (εφεξής η«Κλήρωση»), στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας www.yellowday.gr (εφεξής η «Υπηρεσία yellowday»), σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, β) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και γ) είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχει το μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ και των θυγατρικών της (συμπεριλαμβανομένης της PDS).

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Κλήρωση: Στην Κλήρωση συμμετέχουν αυτόματα όλα τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Κλήρωση και δηλαδή από την 01/07/2016 έως τις 31/08/2016 (εφεξής η «Διάρκεια Συμμετοχής») πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες είναι οι εξής:

(α) Έχουν τα δικαιώματα συμμετοχής του όρου 1 ανωτέρω.

(β) Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους στην Υπηρεσία yellowday, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας yellowday, που είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό ιστότοπο www.yellowday.gr.

(γ) Κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής έχουν αγοράσει (τουλάχιστον μία φορά) μέσω της Υπηρεσίας «yellowday», Κουπόνι μέγιστης ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Ευρώ από επιχειρήσεις της  κατηγορίας «Διακοπές»(εφεξής το «Κουπόνι»).

(δ)Ο Προσωπικός Λογαριασμός του συμμετέχοντος στην Υπηρεσία «yellowday»να είναι ενεργός δηλαδή να μην έχει διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας «yellowday», έως και την  προβλεπόμενη στον όρο  3.1 ημέρα πραγματοποίησης της Κλήρωσης.

(ε)Από την Κλήρωση εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται ως συμμετοχές τα Κουπόνια αγοράς (i) από τα οποία οι υποψήφιοι έχουν υπαναχωρήσει μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας «yellowday», (ii)που η ονομαστική τους αξία υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) Ευρώ

2.2 Ο υποψήφιος για κάθε αγορά Κουπονιού από την ως άνω κατηγορία που πραγματοποιεί κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής θα κερδίζει μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση. Κάθε επόμενη αγορά Κουπονιού από την ίδια κατηγορία που θα πραγματοποιείται κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής αποτελεί και μία νέα συμμετοχή στην  Κλήρωση. Ο αγοραστής ενός ή /και περισσότερων Κουπονιών θα μπορεί να συμμετέχει στην Κλήρωση με όσες συμμετοχές συγκεντρώσει κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής, χωρίς περιορισμό συμμετοχών.Κάθε υποψήφιος που συμμετέχει έγκυρα στις Κληρώσεις δικαιούται να κερδίσει μόνο μία (1) φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών του.

2.3 Οι υποψήφιοι μέσω της συμμετοχής τους  στην Κλήρωση, παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την PDSτων δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων τους με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της Κλήρωσης και την ανάδειξη των τυχερών. Η PDSδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της Κλήρωσης καθώς και να μεταβάλει ή να ματαιώσει τους όρους, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω της σελίδας της Υπηρεσίας καθώς και μέσω κάθε πρόσφορου δυνατού μέσου. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

3.1. Διεξαγωγή της Κλήρωσης: Η Κλήρωση για την ανάδειξη συνολικά πέντε (5) τυχερών και ισάριθμων αναπληρωματικών  θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, την  Πέμπτη 15/09/2016 στις 16.00 μ.μ, στα γραφεία του Ομίλου Πειραιώς, στη Λεωφόρο Συγγρού αρ. 87,με την παρουσία εκπροσώπου της PDS, καθώς και μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ»,  που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 21, όπου έχουν κατατεθεί οι όροι  του Διαγωνισμού.

3.2 Δώρα: Τα δώρα  των Κληρώσεων (εφεξής το «Δώρο» ή τα «Δώρα»), που θα κερδίσουν οι 5 τυχεροί είναι η αξία του Κουπονιού που αγόρασαν από την Υπηρεσία yellowday και αναδείχθηκε από την Κλήρωση. Η αξία του νικητήριου Κουπονιού θα πιστωθεί στην Κάρτα του τυχερού έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημ/νία της κλήρωσης. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν συμψηφίζονται και δεν εξαργυρώνονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που αναγράφεται ανωτέρω.

3.3. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν 5 τυχεροί, οι οποίοι σύμφωνα με τη σειρά εξόδου τους από την κληρωτίδα θα λάβουν από ένα Δώρο ο καθένας, καθώς και 5 αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) κατά τη σειρά κλήρωσής τους για την περίπτωση που για όλους ή ορισμένοι από τους αρχικά κληρωθέντες: (α) είτε διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση, που αναφέρονται στους παρόντες όρους, (β) είτε κάποιος νικητής κληρωθεί εκ νέου για έτερο αγορασμένο κουπόνι του, (γ) είτε δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν  να λάβουν το Δώρο τους.

3.4 Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωματικός τυχερός να παραλάβει το Δώρο του, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στον ανωτέρω όρο 3.3 του παρόντος, ο αρχικός τυχερός χάνει αυτόματα και αυτοδίκαια το δικαίωμα να αναζητήσει το Δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της PDS στο πλαίσιο της Κλήρωσης Ομοίως ισχύει και για τον αναπληρωματικό τυχερό που κλήθηκε αλλά δεν παρέλαβε το Δώρο του για κάποιον από τους αναφερόμενους στον όρο  3.3 λόγους, εφόσον κληθεί ο επόμενος από αυτόν αναπληρωματικός τυχερός κ.ο.κ.

4.1. Ενημέρωση τυχερών: Οι  τυχεροί θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος, που θα αποσταλεί από την PDS στο email, που έχει δηλώσει ο κάθε συμμετέχων κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία yellowday. Επιπλέον οι νικητές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας έως και 2 εργάσιμες ημέρες από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

4.2. Το Δώρο δηλαδή η αξία του Κουπονιού που αγόρασε ο κάθε τυχερός από το yellowday και κληρώθηκε, θα πιστωθεί από την PDS στην Κάρτα που καταχώρησε ο Κάτοχος κατά την αγορά του Κουπονιού από την Υπηρεσία yellowday, έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημ/νία της κλήρωσης.Σε διαφορετική περίπτωση η PDS θα επικοινωνήσει με τον Κάτοχο.

4.3. Εάν κατά τη διαδικασία πίστωσης της αξίας του Κουπονιού στην Κάρτα του τυχερού διαπιστωθεί ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την κάθε Κλήρωση έως την ημερομηνία πίστωσης των Δώρων (πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημ/νία της κλήρωσης), αυτός έχει υπαναχωρήσει από την αγορά του Κουπονιού, τότε ο Τυχερός θα ακυρώνεται και τη σειρά του θα παίρνει ο επόμενος αναπληρωματικός.

5. Συναίνεση των τυχερών σε διαφημιστική προβολή: Η παραλαβή του Δώρου από τον τυχερό ισοδυναμεί με ρητή αποδοχή του παρόντος όρου ότι η εικόνα του και το ονοματεπώνυμό του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσιότητας. Το πάσης φύσεως φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό με την εικόνα ή τη φωνή των τυχερών που έχει αποκτηθεί από την PDS στο πλαίσιο της Κλήρωσης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους της Κλήρωσης , για λόγους διαφημιστικούς και ενδεικτικά σε σχετικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, τον τύπο ή το internet, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή έτερου ανταλλάγματος. Άρνηση των τυχερών να συμμετάσχουν σε, σχετική με το προωθητικό πρόγραμμα, διαφημιστική επικοινωνία ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα ή/και η φωτογραφία τους σε καταχωρήσεις εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την PDS να αρνηθεί τη χορήγηση των Δώρων. Τα στοιχεία των τυχερών δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της PDS παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην Κλήρωση  θα τηρηθούν από την PDS σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, τον Ν.3471/2006 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση  έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στη συλλογή των προσωπικών στοιχείων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 14 του Ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6. Άρνηση συμμετοχής  στην Κλήρωση: Εγγεγραμμένοι χρήστες των Υπηρεσιών yellowday που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το δηλώσουν στην PDS(είτε μέσω email στο support@yellowday.gr είτε τηλεφωνικά στο 2103898880) μέχρι τις 13/09/2016 και ώρα 10.00π.μ. αντίστοιχα, άλλως θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τη συμμετοχή τους σ’ αυτές σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

7. Δημοσιότητα. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Κλήρωση  έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της Υπηρεσίας yellowday (www.yellowday.gr). Επίσης, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Κλήρωσης παρέχονται και από το τηλεφωνικό κέντρο της PDS στο τηλέφωνο 210 3898880.

8. Ανάκληση  Κληρώσεων – Τροποποίηση Όρων. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της Κλήρωσης  για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι  συμμετέχοντες  στην Κλήρωση  δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την PDS.

9. Η PDS ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

10. Ακύρωση Όρου. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.  

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με  τις Κληρώσεις, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12. Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας yellowday – Πολιτική Απορρήτου:Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου, που είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή της Υπηρεσίας yellowday αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Σε περίπτωση δε σύγκρουσής τους με τους παρόντες όρους υπερισχύουν οι τελευταίοι ως ειδικοί όροι.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Direct Services Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Χρηματοοικονομικών -Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (εφεξής η «PDS»), που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (οδός Σαλαμίνος 72-74)  διοργανώνει κλήρωση δώρων (εφεξής η «Κλήρωση»), στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας www.yellowday.gr (εφεξής η «Υπηρεσία yellowday»), σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, β) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και γ) είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχει το μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ και των θυγατρικών της (συμπεριλαμβανομένης της PDS).

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Κλήρωση: Στην Κλήρωση συμμετέχουν αυτόματα όλα τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Κλήρωση και δηλαδή από την 01/09/2016 έως τις 30/09/2016 (εφεξής η «Διάρκεια Συμμετοχής») πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες είναι οι εξής:

(α) Έχουν τα δικαιώματα συμμετοχής του όρου 1 ανωτέρω.

(β) Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους στην Υπηρεσία yellowday, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας yellowday, που είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό ιστότοπο www.yellowday.gr.

(γ) Έχουν πραγματοποιήσει κατά την Διάρκεια Συμμετοχής εντός της Υπηρεσίας yellowday, αγορές κουπονιών (εφεξής η «Συναλλαγή») από οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στην Υπηρεσία, ελαχίστου ποσού εκάστης συναλλαγής στην ίδια επιχείρηση τριάντα (30) Ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των κουπονιών στα οποία αντιστοιχεί η συνολική αξία των τριάντα (30) Ευρώ. (εφεξής το «Κουπόνι»).

(δ) Ο Προσωπικός Λογαριασμός του συμμετέχοντος στην Υπηρεσία yellowday είναι ενεργός δηλαδή δεν έχει διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας «yellowday», έως και την  προβλεπόμενη στον όρο  3.1 ημέρα πραγματοποίησης της Κλήρωσης.

(ε) Από την Κλήρωση εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται ως συμμετοχές τα Κουπόνια αγοράς  από τα οποία οι υποψήφιοι έχουν υπαναχωρήσει μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας «yellowday»,

2.2. Ο υποψήφιος για κάθε αγορά Κουπονιού που πραγματοποιεί κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής θα κερδίζει μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση. Κάθε επόμενη αγορά Κουπονιού που θα πραγματοποιείται κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής αποτελεί και μία νέα συμμετοχή στην  Κλήρωση. Ο αγοραστής ενός ή /και περισσότερων Κουπονιών θα μπορεί να συμμετέχει στην Κλήρωση με όσες συμμετοχές συγκεντρώσει κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής, χωρίς περιορισμό συμμετοχών. Κάθε υποψήφιος που συμμετέχει έγκυρα στις Κληρώσεις δικαιούται να κερδίσει μόνο μία (1) φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών του.

2.3. Κατά την Διάρκεια Συμμετοχής, ο κάθε υποψήφιος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του όρου 2 ανωτέρω, ,μετά την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής (δηλαδή αγοράς κουπονιών) εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, δύναται μέσα από τον σύνδεσμο της σελίδας  yellowday στο Facebook να συμμετάσχει στο παιχνίδι που απεικονίζεται εκεί (virtual game) και αφού το ολοκληρώσει επιτυχώς και συμπληρώσει ορθώς τα στοιχεία του (κωδικό κουπονιού, e-mail και username), δύναται να συμμετέχει ακολούθως στην Κλήρωση. Ο συνολικός αριθμός των νικητών της κλήρωσης, συνολικά καθ’ όλη τη Διάρκεια Συμμετοχής, θα ανέρχεται σε δέκα (10) άτομα.

2.4. Οι υποψήφιοι μέσω της συμμετοχής τους  στην Κλήρωση, παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την PDS των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων τους με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της Κλήρωσης και την ανάδειξη των τυχερών. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της Κλήρωσης καθώς και να μεταβάλει ή να ματαιώσει τους όρους, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω της σελίδας της Υπηρεσίας καθώς και μέσω κάθε πρόσφορου δυνατού μέσου. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

3.1. Διεξαγωγή της Κλήρωσης: Η Κλήρωση για την ανάδειξη συνολικά δέκα (10) τυχερών και είκοσι (20) αναπληρωματικών  θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, τη Δευτέρα 17/10/2016 στις 16.00μ.μ, στα γραφεία του Ομίλου Πειραιώς, στη Λεωφόρο Συγγρού αρ. 87, με την παρουσία εκπροσώπου της PDS, καθώς και μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ»,  που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 21, όπου έχουν κατατεθεί οι όροι  του Διαγωνισμού.

3.2  Δώρα: Τα δώρα της κλήρωσης είναι συνολικά δεκατέσσερα (14) κουπόνια των κάτωθι εταιρειών (εφεξής το «Δώρο» ή τα «Δώρα»):

Δύο (2) Κουπόνια των εκατό ευρώ (100€) από («ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ»), έκαστο ανά νικητή

Δύο (2) Κουπόνια των εκατό ευρώ (100€) από τα STAFF JEANS & CO, έκαστο ανά νικητή

Δύο (2) Κουπόνια των πενήντα ευρώ (50€) από τα INTERSPORT (“INTERSPORTS ATHLETICS AEE”), έκαστο ανά νικητή

Έξι (6) Κουπόνια αξίας εκάστου δώδεκα ευρώ (12€), από MINDTRAP (‘’INTELLIGENT ENTERTAINMENT ΑΕ’’) τρία (3) ανά νικητή και

Δύο (2) Κουπόνια των ενενήντα εννέα ευρώ (99€) από τα Καταστήματα PLANET (AGNUS DEI Μ.ΙΚΕ), έκαστο ανά νικητή.

Τα δώρα-κουπόνια θα ανατεθούν στους λογ/σμούς των νικητών στο yellowday έως και 3 εργάσιμες από την ημ/νία της κλήρωσης και οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση με email.

Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν συμψηφίζονται και δεν εξαργυρώνονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που αναγράφεται ανωτέρω.

3.3. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί, οι οποίοι σύμφωνα με τη σειρά εξόδου τους από την κληρωτίδα θα λάβουν από ένα Δώρο ο καθένας, καθώς και είκοσι (20) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) κατά τη σειρά κλήρωσής τους για την περίπτωση που για όλους ή ορισμένοι από τους αρχικά κληρωθέντες: (α) είτε διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση, που αναφέρονται στους παρόντες όρους, (β) είτε κάποιος νικητής κληρωθεί εκ νέου για έτερο αγορασμένο κουπόνι του, (γ) είτε δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν  να λάβουν το Δώρο τους.

3.4 Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωματικός τυχερός να παραλάβει το Δώρο του, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στον ανωτέρω όρο 3.3 του παρόντος, ο αρχικός τυχερός χάνει αυτόματα και αυτοδίκαια το δικαίωμα να αναζητήσει το Δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της PDS στο πλαίσιο της Κλήρωσης Ομοίως ισχύει και για τον αναπληρωματικό τυχερό που κλήθηκε αλλά δεν παρέλαβε το Δώρο του για κάποιον από τους αναφερόμενους στον όρο  3.3 λόγους, εφόσον κληθεί ο επόμενος από αυτόν αναπληρωματικός τυχερός κ.ο.κ.

4.1. Ενημέρωση νικητών: Οι  νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος, που θα αποσταλεί από την PDS στο email, που έχει δηλώσει ο κάθε συμμετέχων κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία yellowday. Επιπλέον, οι νικητές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

4.2. Τα δώρα-κουπόνια θα ανατεθούν στους λογ/σμούς των νικητών στο yellowday έως και 3 εργάσιμες από την ημ/νία της κλήρωσης

4.3. Εάν κατά τη διαδικασία πίστωσης των κουπονιών διαπιστωθεί ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την Κλήρωση έως την ημερομηνία πίστωσης των Δώρων, ο λογ/σμός του νικητή έχει απενεργοποιηθεί, τότε ο νικητής θα ακυρώνεται και τη σειρά του θα παίρνει ο επόμενος αναπληρωματικός.

5. Συναίνεση των τυχερών σε διαφημιστική προβολή: Η παραλαβή του Δώρου από τον τυχερό ισοδυναμεί με ρητή αποδοχή του παρόντος όρου ότι η εικόνα του και το ονοματεπώνυμό του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσιότητας. Το πάσης φύσεως φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό με την εικόνα ή τη φωνή των τυχερών που έχει αποκτηθεί από την PDS στο πλαίσιο της Κλήρωσης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους της Κλήρωσης , για λόγους διαφημιστικούς και ενδεικτικά σε σχετικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, τον τύπο ή το internet, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή έτερου ανταλλάγματος. Άρνηση των τυχερών να συμμετάσχουν σε, σχετική με το προωθητικό πρόγραμμα, διαφημιστική επικοινωνία ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα ή/και η φωτογραφία τους σε καταχωρήσεις εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την PDS να αρνηθεί τη χορήγηση των Δώρων. Τα στοιχεία των τυχερών δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της PDS παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην Κλήρωση  θα τηρηθούν από την PDS σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, τον Ν.3471/2006 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση  έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στη συλλογή των προσωπικών στοιχείων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 14 του Ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6. Άρνηση συμμετοχής  στην Κλήρωση: Εγγεγραμμένοι χρήστες των Υπηρεσιών yellowday που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το δηλώσουν στην PDS (είτε μέσω emailστο support@yellowday.gr είτε τηλεφωνικά στο 2103898880) μέχρι τις 14/10/2016 και ώρα 10.00π.μ. αντίστοιχα, άλλως θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τη συμμετοχή τους σ’ αυτές σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

7. Δημοσιότητα. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Κλήρωση  έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της Υπηρεσίας yellowday (www.yellowday.gr). Επίσης, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Κλήρωσης παρέχονται και από το τηλεφωνικό κέντρο της PDS στο τηλέφωνο 210 3898880.

8. Ανάκληση  Κληρώσεων – Τροποποίηση Όρων. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της Κλήρωσης  για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι  συμμετέχοντες  στην Κλήρωση  δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την PDS.

9. Η PDS ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

10. Ακύρωση Όρου. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.  

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με  τις Κληρώσεις, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12. Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας yellowday – Πολιτική Απορρήτου: Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου, που είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή της Υπηρεσίας yellowday αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Σε περίπτωση δε σύγκρουσής τους με τους παρόντες όρους υπερισχύουν οι τελευταίοι ως ειδικοί όροι.