Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση σχετικά με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη (εφεξής «Χρήστης») της ιστοσελίδας www.yellowday.gr («η Ιστοσελίδα») ή/και της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών (mobile application) yellowday («η Εφαρμογή») (εφεξής «η Πολιτική Απορρήτου»).

 H χρήση της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής.

1.     Προσωπικά δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/679, ν. 2472/1997και ν. 3471/2006, ως ισχύουν,), τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Πειραιώς Direct Services Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Χρηματοοικονομικών-Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου»,) (εφεξής «η PDS») συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής, και ιδίως για σκοπούς εγγραφής στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή, δημιουργίας Προσωπικού Λογαριασμού, αγοράς Εκπτωτικού Κουπονιού, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με λοιπούς χρήστες της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής,  σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσης προσωπικού υλικού μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού κλπ .

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα αναγκαία και απαιτούμενα για την εκάστοτε αιτούμενη από τον Χρήστη υπηρεσία καθώς και όσα συμπεριλαμβάνονται σε υλικό του Χρήστη το οποίο ο ίδιος εκουσίως, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και σύμφωνα με νόμιμο δικαίωμα του παρέχει και δημοσιεύει στον Προσωπικό του Λογαριασμό και μπορεί να είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

Αναγνωριστικό όνομα χρήστη/user name

Ονοματεπώνυμο χρήστη

Ηλεκτρονική διεύθυνση χρήστη

Στοιχεία μέσου πληρωμών

Φωτογραφίες,

Στοιχεία ταυτοποίησης στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών της Τράπεζας Πειραιώς Bank Wide Loyalty (BWL), με την οποία η PDS  διατηρεί συνεργασία.

Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η PDS ενημερώνει τους Χρήστες ότι φωτογραφίες, video, πληροφορίες κλπ που αφορούν σε άλλα άτομα δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται στο υλικό που αυτοί δημοσιεύουν εκουσίως στον Προσωπικό Λογαριασμό τους, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εν λόγω ατόμων.

Επιπλέον, η PDS δηλώνει ρητά ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής κατά την έννοια της εφαρμοστέας νομοθεσίας .

Η PDS θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής που θα έρθουν σε γνώση της, κατά τα ανωτέρω, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Εκτός αν ρητά προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή/και τις αρμόδιες αρχές (όπως ενδεικτικά αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους), η Εταιρία δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης άνευ της συγκατάθεσης αυτού.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα συλλέγονται από την Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Εταιρίας και θα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του επισκέπτη/χρήστη με την Εταιρία ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι τήρησης του αρχείου και επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα. 

Ειδικώς προβλέπεται ότι η PDS, για λόγους παροχής των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής και στο πλαίσιο αυτής θα κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα Χρήστη της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής που έχουν έρθει σε γνώση της κατά τα ανωτέρω σε τρίτους χρήστες της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής ή/και σε τρίτους χρήστες λοιπών δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτά εμφανίζονται στον Προσωπικό Λογαριασμό του χρηστή, μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος σύνδεσης του  χρήστη και παροχής εκ μέρους του ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης και για σκοπούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών στο πλαίσιο της υπηρεσίας yellowday.

Επιπλέον, η PDS διατηρεί το δικαίωμα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής κατά τα αναφερόμενα στους Όρους Χρήσης και στο πλαίσιο αυτής, να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή τα αναγνωριστικά ονόματα/ user names των χρηστών στο πλαίσιο υλοποίησης προωθητικών ενεργειών (πχ. κληρώσεις, διαγωνισμούς κλπ.) κατά τα αναφερόμενα στους Όρους Χρήσης και γενικότερα προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος και ο χρήστης δηλώνει ότι συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο παροχής της προαναφερθείσας συγκατάθεσης από το χρήστη.

Η συλλογή, διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της PDS, καθώς και η τήρηση του σχετικού αρχείου, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας (κυρίως Κανονισμού 2016/679 και του ν. 2472/1997, ως ισχύει), για λόγους παροχής των υπηρεσιών της, για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα από συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες με την PDS επιχειρήσεις, οι οποίες και μπορεί να είναι αποδέκτες των δεδομένων.  

Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, η PDS δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και αυτών των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, μέσω της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων με κάθε τρόπο και μορφή (ιδίως, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα, ανακοινώσεις και ενημερώσεις μέσω της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής ), και ο Χρήστης δηλώνει ότι παρέχει ρητά τη συγκατάθεσή του προς τούτο, με πλήρη επίγνωση των συνεπειών της δήλωσης αυτής. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο παροχής της προαναφερθείσας συγκατάθεσης από το χρήστη.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό σε αυτούς και των δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως facebook, twitter κλπ) μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ.) η PDS δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Ο Χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης, περιορισμού, διαγραφής ή/και φορητότητας στην επεξεργασία των δεδομένων του βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για την ενδεχόμενη άσκηση των δικαιωμάτων του αυτών  μπορεί να απευθύνεται στην PDS, αποστέλλοντας είτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@yellowday.gr, είτε έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση της PDS (Σαλαμίνος 72-74, Καλλιθέα)  ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210 389 88 80 ή με κάθε άλλο τρόπο που θα του υποδείξει για το σκοπό αυτό η PDS. 

2.     Cookies

Σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, η PDS μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας.

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στην ιστοσελίδα, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας δύναται να επιλέξει ανά πάσα στιγμή την εξαίρεσή του από την ανωτέρω χρήση των cookies ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του φυλομμετρητή δικτύου κατά τα αναφερόμενα στην κατωτέρω παράγραφο.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή την οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

Σημειώνεται ότι η αποδοχή των Cookies είναι απολύτως αναγκαία για την πλήρη, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

3.     Εντοπισμός τοποθεσίας

Κατά την πλοήγηση του χρήστη της υπηρεσίας στην εφαρμογή, είναι δυνατή (εφόσον διατίθεται) η ενεργοποίηση από τον Χρήστη της λειτουργίας "Εντοπισμός τοποθεσίας". Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες τοποθεσίας θα χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία yellowday για την παροχή προσφορότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς το χρήστη, προς δε τούτο ο Χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της ενεργοποίησης της λειτουργίας "Εντοπισμός τοποθεσίας". Οι πληροφορίες αυτές επίσης ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους –εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές- ούτε χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη ή της συσκευής του, ούτε επιτρέπουν σε τρίτους να παρακολουθούν το χρήστη ή τη συσκευή του.

4. Newsletter

Ο χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του Newsletter της υπηρεσίας yellowday και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, κατόπιν σχετικής  ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@yellowday.gr.

 

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, η PDS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Πολιτικής Απορρήτου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αναθεωρείται και να ενημερώνεται  οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Οι χρήστες της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής.