Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.yellowday.gr («η Ιστοσελίδα») ή/και της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών (mobileapplication) yellowday («η Εφαρμογή»).

Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Πειραιώς Direct Services Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Χρηματοοικονομικών –Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού  Εμπορίου», (η «PDS», όπως ορίζεται κατωτέρω στον όρο 1)]  που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (οδός Σαλαμίνος 72-74) σας καλωσορίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία  yellowday, η οποία παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, μέσω της οποίας:

Α) τρίτοι προμηθευτές («οι Επιχειρήσεις», όπως ορίζονται κατωτέρω στον όρο 1) δύνανται να προβάλουν, διαθέτουν, προωθούν και πωλούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους σε ειδικές εκπτωτικές τιμές με τη χρήση Εκπτωτικών Κουπονιών. Τα Εκπτωτικά Κουπόνια διατίθενται προς πώληση για συγκεκριμένο ανά περίπτωση χρονικό διάστημα ή/και ποσότητα σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους εκάστης Προσφοράς που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή (όπως ορίζονται κατωτέρω στον όρο 1) καθώς και τους κατωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και Εφαρμογής αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

Β) η PDS, κατόπιν συμφωνίας της με την Τράπεζα Πειραιώς (η «Τράπεζα»), θα διαθέτει για λογαριασμό της τελευταίας και κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, στους πελάτες της Τράπεζας που έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών “yellow” («το Πρόγραμμα», όπως ορίζεται κατωτέρω στον όρο 1) μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής Δωροεπιταγές («οι Δωροεπιταγές», όπως ορίζεται κατωτέρω στον όρο 1), τις οποίες θα μπορούν να αποκτήσουν με εξαργύρωση πόντων («οι Πόντοι» ή «yellows», όπως ορίζεται κατωτέρω στον όρο 1), που έχουν συγκεντρώσει στο πλαίσιο του Προγράμματος, σύμφωνα με τους Όρους αυτού, καθώς και τους κατωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους  αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και

Γ) κατόπιν συμφωνίας της PDS με την Τράπεζα θα δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες της Τράπεζας που έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα («ο/οι Δικαιούχος/οι του Προγράμματος», όπως ορίζεται κατωτέρω στον όρο 1), να αποκτούν, μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, τα ως άνω υπό Α) αναφερόμενα Εκπτωτικά Κουπόνια είτε με ολική εξαργύρωση των Πόντων που έχουν συγκεντρώσει στο πλαίσιο του Προγράμματος, είτε με μερική εξαργύρωση Πόντων και μείωση της ονομαστικής αξίας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος και  τους κατωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

1. Ορισμοί

PDS: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Πειραιώς Direct Services Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Χρηματοοικονομικών –Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου» που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (οδός Σαλαμίνος 72-74) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 389 88 80 και email support@yellowday.gr (24ώρο / 7ημερο), για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής υπηρεσίας yellowday.

Εκπτωτικό Κουπόνι: τα διατιθέμενα προς αγορά μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής κουπόνια, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους εκάστης Προσφοράς καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Έκαστο Εκπτωτικό Κουπόνι αναφέρει ρητώς και με σαφήνεια, ιδίως: τα στοιχεία της Επιχείρησης, την περιγραφή του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας, την ονομαστική του αξία και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο αγοραστής δύναται να προβεί στην εξαργύρωσή του, με την επίδειξη του στην Επιχείρηση.   

Επιχείρηση: κάθε τρίτος προμηθευτής ο οποίος χρησιμοποιεί την υπηρεσία yellowday για την προώθηση και πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εμπορεύεται, μέσω της πώλησης Εκπτωτικών Κουπονιών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές και Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα www.yellowday.gr

Εφαρμογή: η αντίστοιχη εφαρμογή κινητών συσκευών (mobileapplication) yellowday.

Προσφορά: η προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή από την Επιχείρηση και η οποία διέπεται από ειδικότερους όρους.

Χρήστης: ο χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, ο οποίος μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία τους και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ως Χρήστη νοούμενου συλλήβδην, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες όρους χρήσης, τόσο του Χρήστη που διατηρεί Προσωπικό Λογαριασμό όσο και του επισκέπτη Χρήστη κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα).

Τράπεζα Πειραιώς ή Τράπεζα: Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» με έδρα την Αθήνα (οδός Αμερικής αρ. 4) και ΑΡΜΑΕ 6065/06/Β/86/04.

Πρόγραμμα: το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών της Τράπεζας Πειραιώς “yellow”.

Δικαιούχος/οι του Προγράμματος: Ο/οι εγγεγραμμένος/οι στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών της Τράπεζας Πειραιώς “yellow” πελάτης/ες της Τράπεζας.

Δωροεπιταγές: Οι επιταγές έκπτωσης και τα εκπτωτικά κουπόνια που θα απευθύνονται αποκλειστικά στους Δικαιούχους του Προγράμματος οι οποίοι μπορούν να τα αποκτήσουν με εξαργύρωση των Πόντων/yellows που έχουν συγκεντρώσει στο πλαίσιο του Προγράμματος, σύμφωνα με τους Όρους αυτού.

Πόντοι ή yellows: οι πόντοι με τους οποίους η Τράπεζα επιβραβεύει τους εγγεγραμμένους στο Πρόγραμμα πελάτες της, και οι οποίοι παράγονται ως αποτέλεσμα της συναλλακτικής τους σχέσης με την Τράπεζα, κατά τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

2. Υπηρεσία yellowday - Υποχρεώσεις και ευθύνη μερών

α. Η PDS, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας yellowday, παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής προς τις Επιχειρήσεις τη δυνατότητα προώθησης και πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που εμπορεύονται, μέσω της πώλησης Εκπτωτικών Κουπονιών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές/χρήστες της υπηρεσίας yellowday για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και ποσότητα σε ειδικές εκπτωτικές τιμές.

Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οιαδήποτε ανάρτηση Προσφοράς μέσω Εκπτωτικών Κουπονιών της Επιχείρησης, να αναστείλει τη λειτουργία της υπηρεσίας yellowday, καθώς και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση προθεσμίας προμήνυσης. Τέλος, η PDS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αναιτιολόγητα την πώληση Εκπτωτικού Κουπονιού σε Χρήστη.

β. Κάθε Χρήστης δύναται να πλοηγηθεί ελεύθερα στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή και να δει τις Προσφορές. Προκειμένου δε να προβεί σε αγορά δύναται

i) είτε να εγγραφεί στην υπηρεσία yellowday, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής («ο Προσωπικός Λογαριασμός»), ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής και να χορηγήσει τα αιτούμενα προσωπικά στοιχεία ή/και πληροφορίες, που μπορεί να είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο χρήστη, αναγνωριστικό όνομα χρήστη στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή (“αναγνωριστικό όνομα/username”) ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία μέσου πληρωμών κλπ. υπαγόμενος ως προς αυτά στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης

ii) είτε, με την επιφύλαξη των προβλέψεων της ενότητας υπό 4 κατωτέρω, να πραγματοποιήσει αγορά ως επισκέπτης χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, χωρίς δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμό, είτε ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή για τη διενέργεια αγοράς ως επισκέπτης χρήστης, χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία yellowday, υπό την προϋπόθεση της χορήγησης κατ’ ελάχιστον των ακόλουθων προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών: ονοματεπώνυμο χρήστη και ηλεκτρονική διεύθυνση, στην ειδική για τον σκοπό αυτό φόρμα αγοράς («η Φόρμα Αγοράς») υπαγόμενος ως προς αυτά στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης, είτε με οιονδήποτε άλλον εκάστοτε παρεχόμενο τρόπο πρόσβασης/μετάβασης και χρήσης της υπηρεσίας yellowday, χωρίς δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού..

Στην υπό 2.β.i περίπτωση ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Προσωπικό Λογαριασμό μέσω του Kωδικού Πρόσβασης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογήςή/και σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλον εκάστοτε παρεχόμενο τρόπο πρόσβασης)και εμφανίζεται σε αυτόν με το αναγνωριστικό όνομα/username  που έχει δηλώσει, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε Χρήστη. Μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού ο Χρήστης δύναται να προβεί σε αγορά Εκπτωτικού Κουπονιού, χωρίς επιπλέον χρέωση σε αυτόν λόγω της χρήσης της υπηρεσίας yellowday, εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά και ειδικά στους ειδικότερους όρους της Προσφοράς, να αποθηκεύσει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν για μελλοντική χρήση, να αναπαράγει τις αποθηκευμένες πληροφορίες, να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία ή/και πληροφορίες, να επικοινωνεί/αλληλεπιδρά με λοιπούς Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής αλλά και να αλληλεπιδρά με άλλους Χρήστες μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.), εφόσον έχει ρητά συναινέσει προς τούτο, να δημοσιεύσει δικό του υλικό να δημοσιεύει σχόλια, αξιολογήσεις, παρατηρήσεις κλπ και γενικότερα να κάνει ορθή χρήση του συνόλου των δυνατοτήτων της υπηρεσίας yellowday, ως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Στην υπό 2.β.ii περίπτωση ο Χρήστης για τη διενέργεια αγοράς ως επισκέπτης χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που παρέχονται για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, καταχωρώντας, τα στοιχεία του μέσου πληρωμής που θα χρησιμοποιήσει(ιδίως αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, CVV, ονοματεπώνυμο κατόχου) στη Φόρμα Αγοράς ή με οποιονδήποτε άλλο εκάστοτε παρεχόμενο τρόπο. Εκτός αν προβλέπεται άλλος τρόπος γνωστοποίησης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης στην υπηρεσία Yellowday προς το σκοπό της λήψης newsletter, ο Χρήστης δύναται να επιλέξει εάν επιθυμεί να λαμβάνει το newsletter της υπηρεσίας yellowday στη δηλωθείσα στη Φόρμα Αγοράς ηλεκτρονική διεύθυνση. Ως αυτονόητο, μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ως επισκέπτης ο Χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, δύναται να προχωρήσει στην εγγραφή στην υπηρεσία yellowday και στη δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού.

Για να ενημερωθεί σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ή/και της  Εφαρμογής, ο Χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης [δείτε την Πολιτική Απορρήτου εδώ]. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι τα προσωπικά στοιχεία ή/και πληροφορίες που παρέχει/γνωστοποιεί κατά τη δημιουργία του Προσωπικού Λογαριασμού του ή/και τη συμπλήρωση της Φόρμας Αγοράς ανά περίπτωση ή/και την αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού  ή/και οποιονδήποτε άλλο εκάστοτε παρεχόμενο τρόπο είναι ορθά, ακριβή, αληθή και πλήρη, ότι δεν είναι παραπλανητικά και ότι, εφόσον διατηρεί Προσωπικό Λογαριασμό θα ενημερώνει άμεσα την PDS, μέσω αυτού, του, σε περίπτωση μεταβολής τους. Υπό την επιφύλαξη και όσων ορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο «Συμπεριφορά Χρηστών», ο  Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι δεν θα δημιουργεί Προσωπικό Λογαριασμό για οιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του ιδίου, χωρίς σχετική άδεια, ότι θα τηρεί μυστικό και ασφαλή τον Κωδικό Πρόσβασης (στον Προσωπικό του Λογαριασμό), ή/και οιαδήποτε άλλα στοιχεία πρόσβασης, ότι δεν θα κοινοποιεί  αυτά σε τρίτους ούτε θα επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει Προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του οιασδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δηλώσεων και εγγυήσεων ή και για οιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Ο Χρήστης δύναται να προβεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στη διαγραφή του Προσωπικού Λογαριασμού του από την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@yellowday.gr ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210 389 88 80. Επίσης, η PDS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαγραφή Προσωπικού Λογαριασμού χρήστη, σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη της οιασδήποτε υποχρέωσής του από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου.

γ. Προς άρση οιασδήποτε αμφιβολίας, ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητώς ότι, υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων του όρου 5 των παρόντων, η αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής της ονομαστικής του αξίας, καθώς και κάθε επιπλέον χρέωσης, η οποία προβλέπεται ρητά και ειδικά στους ειδικότερους όρους της Προσφοράς. Προς το σκοπό αυτό, ο Χρήστης παρέχει προς την PDS ρητή εντολή προς τούτο και εξουσιοδότηση όπως, κατά την ενεργοποίηση της εντολής αγοράς του Εκπτωτικού Κουπονιού, η οποία πρακτικώς λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση εικονιδίου επιλογής με ευανάγνωστη σήμανση δηλωτική της υποχρέωσης πληρωμής, προβαίνει σε χρέωση του αντιστοιχούντος στην ονομαστική αξία του Εκπτωτικού Κουπονιού ποσού, στο μέσο πληρωμής που (ο Χρήστης) χρησιμοποιεί για τη συναλλαγή πληρωμής, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό  6.  Η PDS αποστέλλει άμεσα επιβεβαίωση της αγοράς του Εκπτωτικού Κουπονιού στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης ανά περίπτωση.

Με την αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού και την επίδειξή του στην Επιχείρηση, εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο Χρήστης/αγοραστής δύναται να προβεί στην εξαργύρωσή του, ως αυτό αναφέρεται στο Εκπτωτικό Κουπόνι και τους ειδικούς όρους της Προσφοράς, ο αγοραστής θα δικαιούται να λάβει από την Επιχείρηση το αντίστοιχο προϊόν ή υπηρεσία, ως αυτό περιγράφεται και εξειδικεύεται τόσο στο Εκπτωτικό Κουπόνι όσο και στους ειδικότερους όρους εκάστης Προσφοράς αλλά και στους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και το νόμιμο φορολογικό παραστατικό για το ποσό που έχει καταβάλει έναντι της ονομαστικής αξίας του Εκπτωτικού Κουπονιού.

δ. Οι οφειλόμενες παροχές της Επιχείρησης προς τον αγοραστή του Εκπτωτικού Κουπονιού/Χρήστη της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής προκύπτουν από την περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η Επιχείρηση εγγυάται προς τους αγοραστές/Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, ότι, για το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύνανται να εξαργυρώσουν το αντίστοιχο Εκπτωτικό Κουπόνι οι αντίστοιχες παροχές σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες, ακριβώς ως τούτες αναγράφονται στα Εκπτωτικά Κουπόνια, θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και σε πρώτη ζήτηση στους αγοραστές/Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Μετά την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος το Εκπτωτικό Κουπόνι παύει να ισχύει και δε δύναται να εξαργυρωθεί από τον αγοραστή. Υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά τα αναφερόμενα στον όρο 5 των παρόντων, ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Εκπτωτικού Κουπονιού, στην περίπτωση που δεν κάνει χρήση του Εκπτωτικού Κουπονιού έως την ημερομηνία λήξης του. Επίσης, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση η μεταπώληση ή ανταλλαγή του Εκπτωτικού Κουπονιού από τον αγοραστή.

ε. Η Επιχείρηση είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για την κατά προσήκοντα τρόπο παροχή των υπηρεσιών ή/και παράδοση και αποστολή των προϊόντων που αναγράφονται στα Εκπτωτικά Κουπόνια προς τους αγοραστές των Εκπτωτικών Κουπονιών, ιδίως δε ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την πώληση, για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων κατά τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. Επίσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η Επιχείρηση είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για την παροχή υποστήριξης και εξυπηρέτησης προς τον αγοραστή μετά την παροχή των υπηρεσιών ή/και παράδοση και αποστολή των προϊόντων. Η PDS ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών της Επιχείρησης στους αγοραστές, και εν γένει, για τη μη τήρηση οιασδήποτε υποχρέωσης της Επιχείρησης έναντι αυτών ή/και οιοδήποτε τρίτου, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών στα οποία αφορούν τα Εκπτωτικά Κουπόνια. Σε περίπτωση επιβάρυνσης του αγοραστή με το κόστος αποστολής, θα υπάρχει ρητή αναφορά στους ειδικούς όρους εκάστης Προσφοράς. Υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων του  Όρου 14 της παρούσας, αντιρρήσεις και αξιώσεις των αγοραστών που αφορούν στα ανωτέρω ζητήματα θα διεξάγονται απευθείας μεταξύ της Επιχείρησης και του αγοραστή, χωρίς τη μεσολάβηση της PDS. Οι δε αγοραστές δύνανται να  προσφεύγουν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή/και στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών εφαρμόζονται για την εκάστοτε Επιχείρηση και αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του Καταναλωτή (ν. 2251/1994, ως ισχύει).

στ. Η PDS ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι του αγοραστή σε περίπτωση που η Επιχείρηση, μετά την ανάρτηση της Προσφοράς ή/και την αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού, παύσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα ή μεταβάλει τον καταστατικό της σκοπό, τεθεί υπό εκκαθάριση, πτωχεύσει ή παύσει τις πληρωμές της, ή τεθεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο καθεστώς με ισοδύναμα έννομα αποτελέσματα. Σε καμία δε περίπτωση η PDS δεν εγγυάται τη δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των αγοραστών για την πραγματοποίηση της αγοράς.

3. Υπηρεσία διάθεσης κουπονιών, που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης για αγορές από επιχειρήσεις –Υποχρεώσεις και Ευθύνη μερών

α. Εκτός της ως άνω υπό 2 προβλεπόμενης υπηρεσίας η PDS θα δύναται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής να προωθεί και πωλεί επιταγές έκπτωσης συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας για αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από συνεργαζόμενες με την PDS επιχειρήσεις, τις οποίες θα έχει προηγουμένως αγοράσει η ίδια από τις επιχειρήσεις και θα τις διαθέτει σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας τους μέσω της πώλησης αντίστοιχων κουπονιών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές/χρήστες της υπηρεσίας yellowday για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και ποσότητα.

Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οιαδήποτε ανάρτηση Προσφοράς μέσω κουπονιού, που παρέχει το δικαίωμα έκπτωσης για αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από επιχειρήσεις, να αναστείλει τη λειτουργία της υπηρεσίας yellowday, καθώς και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση προθεσμίας προμήνυσης. Τέλος, η PDS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αναιτιολόγητα σε Χρήστη την πώληση κουπονιού, που παρέχει το δικαίωμα έκπτωσης για αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από επιχειρήσεις.

β. Προς άρση οιασδήποτε αμφιβολίας, ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητώς ότι, υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων του όρου 5 των παρόντων, η αγορά του κουπονιού, που παρέχει το δικαίωμα έκπτωσης για αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από επιχειρήσεις, συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής της αξίας του κουπονιού, η οποία θα είναι χαμηλότερη της ονομαστικής του αξίας κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (α) του παρόντος όρου. Προς το σκοπό αυτό, ο Χρήστης παρέχει προς την PDS ρητή εντολή προς τούτο και εξουσιοδότηση όπως, κατά την ενεργοποίηση της εντολής αγοράς του κουπονιού, η οποία πρακτικώς λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση εικονιδίου επιλογής με ευανάγνωστη σήμανση δηλωτική της υποχρέωσης πληρωμής, προβαίνει σε χρέωση του αντιστοιχούντος στην αξία του ως άνω κουπονιού ποσού, στο μέσο πληρωμής που (ο Χρήστης) χρησιμοποιεί για τη συναλλαγή πληρωμής, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό 6. Η PDS αποστέλλει άμεσα επιβεβαίωση της αγοράς του ως άνω κουπονιού στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης ανά περίπτωση.

Με την αγορά του κουπονιού έκπτωσης συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας για αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από την επιχείρηση και την επίδειξή του σ’ αυτήν, εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο Χρήστης/αγοραστής δύναται να προβεί στην εξαργύρωσή του, ως αναφέρεται στο κουπόνι και τους ειδικούς όρους της Προσφοράς, ο αγοραστής θα δικαιούται να λάβει από την επιχείρηση ως έκπτωση, ήτοι να αφαιρεθεί από τη συνολική τελική αξία των αγορών του, το ποσό που αναγράφεται ως ονομαστική αξία του κουπονιού. Συγχρόνως, η επιχείρηση θα του χορηγεί το νόμιμο φορολογικό παραστατικό με την ονομαστική αξία του κουπονιού έκπτωσης. Oι Χρήστες που αγοράζουν επιταγές έκπτωσης συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας, που ανήκουν στην PDS και διατίθενται από αυτή, εφόσον επιθυμούν να παραλάβουν απόδειξη της αγοράς, θα πρέπει να καλούν στο τηλέφωνο 2103898922 ή να στέλνουν e-mail στο accounting@yellowdayco.gr είτε αυθημερόν είτε το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η αγορά της επιταγής έκπτωσης.

γ. Η οφειλόμενη παροχή της επιχείρησης προς τον αγοραστή του προπεριγραφόμενου κουπονιού/Χρήστη της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής συνίσταται στην παροχή έκπτωσης επί της τελικής συνολικής αξίας αγορών προϊόντων ή/και υπηρεσιών από την επιχείρηση, και συγκεκριμένα στην αφαίρεση της αναγραφόμενης ονομαστικής αξίας του κουπονιού από τη συνολική αξία των αγορών. Η PDS εγγυάται προς τους αγοραστές/Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, ότι, για το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύνανται να εξαργυρώσουν το αντίστοιχο κουπόνι, η αντίστοιχη έκπτωση θα είναι διαθέσιμη από την επιχείρηση ανά πάσα στιγμή και σε πρώτη ζήτηση στους αγοραστές/Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής υπό την αμέσως κατωτέρω αναφερόμενη επιφύλαξη. Επισημαίνεται ότι είναι πιθανόν η εξαργύρωση του ως άνω κουπονιού να μην είναι δυνατή ορισμένες χρονικές περιόδους (π.χ. κατά την περίοδο εκπτώσεων ή προσφορών), καθώς επίσης να μην μπορεί να συνδυαστεί με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, όπως ειδικότερα οι περιπτώσεις αυτές θα καθορίζονται από την εκάστοτε πολιτική των επιχειρήσεων και θα προβλέπονται στους όρους της κάθε Προσφοράς. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου δύναται να εξαργυρωθεί το προπεριγραφόμενο κουπόνι, παύει να ισχύει και δε δύναται να εξαργυρωθεί από τον αγοραστή. Υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά τα αναφερόμενα στον όρο 5  των παρόντων, ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να λάβει την έκπτωση, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία του κουπονιού, στην περίπτωση που δεν κάνει χρήση του κουπονιού έως την ημερομηνία λήξης του. Επίσης, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση η μεταπώληση ή ανταλλαγή από τον αγοραστή του προπεριγραφόμενου κουπονιού, που παρέχει δικαίωμα έκπτωσης για αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις.

δ. Η Επιχείρηση είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για την κατά προσήκοντα τρόπο παροχή των υπηρεσιών ή/και παράδοση και αποστολή των προϊόντων, για την αγορά των οποίων ο αγοραστής θα κάνει χρήση των προαναφερομένων κουπονιών έκπτωσης συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας, ιδίως δε ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την πώληση, για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων κατά τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. Επίσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η Επιχείρηση είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για την παροχή υποστήριξης και εξυπηρέτησης προς τον αγοραστή μετά την παροχή των υπηρεσιών ή/και παράδοση και αποστολή των προϊόντων. Η PDS ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης στους αγοραστές, και εν γένει, για τη μη τήρηση οιασδήποτε υποχρέωσης της επιχείρησης  έναντι αυτών ή/και οιοδήποτε τρίτου, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, για την αγορά των οποίων ο αγοραστής θα κάνει χρήση των προπεριγραφομένων κουπονιών. Υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων του  Όρου 14 της παρούσας, αντιρρήσεις και αξιώσεις των αγοραστών που αφορούν στα ανωτέρω ζητήματα θα διεξάγονται απευθείας μεταξύ της επιχείρησης και του αγοραστή, χωρίς τη μεσολάβηση της PDS. Οι δε αγοραστές δύνανται να  προσφεύγουν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή/και στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών εφαρμόζονται για την εκάστοτε επιχείρηση και αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του Καταναλωτή (ν. 2251/1994, ως ισχύει).

ε. Οι όροι 1, 2.β και 2.στ, καθώς και οι λοιποί 4 έως και 15 όροι του παρόντος τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής και στην περίπτωση των προπεριγραφομένων κουπονιών, με τη διαφορά ότι όπου γίνεται αναφορά σε Εκπτωτικά Κουπόνια εννοούνται (και) τα κουπόνια, που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας για αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις.

4. Συνεργασία PDS – Τράπεζας αναφορικά με το Πρόγραμμα  – Διάθεση Δωροεπιταγών στους Δικαιούχους του Προγράμματος - Απόκτηση Εκπτωτικών Κουπονιών από τους Δικαιούχους του Προγράμματος

α. Η PDS, κατόπιν συμφωνίας της με την Τράπεζα, διαθέτει για λογαριασμό της τελευταίας και κατ’ εξουσιοδότηση αυτής στους Δικαιούχους του Προγράμματος, μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, Δωροεπιταγές, τις οποίες θα μπορούν να αποκτήσουν με εξαργύρωση των Πόντων/yellows που έχουν συγκεντρώσει στο πλαίσιο του Προγράμματος, σύμφωνα με τους Όρους αυτού. Οι προϋποθέσεις εξαργύρωσης των Πόντων/yellows θα γνωστοποιούνται στους Δικαιούχους του Προγράμματος μέσω των Όρων του Προγράμματος. 

β. Επιπλέον, κατόπιν συμφωνίας της PDS με την Τράπεζα, δίνεται η δυνατότητα στους Δικαιούχους του Προγράμματος, να αποκτούν, μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, Εκπτωτικά Κουπόνια είτε με ολική εξαργύρωση των Πόντων που έχουν συγκεντρώσει στο πλαίσιο του Προγράμματος, είτε με μερική εξαργύρωση Πόντων και μείωση της ονομαστικής αξίας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος. Για την απόκτηση των Εκπτωτικών Κουπονιών από τους Δικαιούχους του Προγράμματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης με την επιφύλαξη ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Εκπτωτικών Κουπονιών από τους Δικαιούχους του Προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, είναι ότι ο τρόπος πρόσβασης και χρήσης της υπηρεσίας yellowday που θα επιλέξουν θα εξασφαλίζει την ταυτοποίησή τους, σύμφωνα και με τους όρους  του Προγράμματος.

γ. Προϋπόθεση προκειμένου οι Δικαιούχοι του Προγράμματος να προβαίνουν στην εξαργύρωση Πόντων/yellows για να αποκτήσουν τις ανωτέρω υπό 4 α. προβλεπόμενες Δωροεπιταγές ή/και τα ανωτέρω υπό 4 β. Εκπτωτικά Κουπόνια είναι ο τρόπος πρόσβασης και χρήσης της υπηρεσίας  Yellowdayπου θα επιλέξουν θα εξασφαλίζει την ταυτοποίησή τους, σύμφωνα και με τους  Όρους  του Προγράμματος (ακολουθώντας τις κατά περίπτωση παρεχόμενες οδηγίες) .

 

5. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 3ε-3ιβ του Ν. 2251/1994, ως ισχύει, να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση (αγοράς του Εκπτωτικού Κουπονιού) εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού, (υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν έχει εν τω μεταξύ προβεί στην εξαργύρωσή του), χωρίς να αναφέρει τους λόγους της απόφασής του και χωρίς επιβάρυνση, υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του Ν. 2251/1994. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πραγματοποιείται με δήλωση του Χρήστη προς την PDS, υπό τον τύπο του υποδείγματος εντύπου υπαναχώρησης (link) ή με οιαδήποτε άλλη σαφή περί αυτού δήλωση προς την PDS, η οποία θα υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση support@yellowday.gr, είτε εγγράφως στα γραφεία της PDS (οδός Σαλαμίνος 72-74, Καλλιθέα), επί αποδείξει παραλαβής της υπαναχώρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή.

Εν συνεχεία, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο αγοραστής δεν έχει προβεί στην εξαργύρωση του Εκπτωτικού Κουπονιού, η PDS, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως με τον αγοραστή υποχρεούται να επιστρέψει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στο ποσό που έχει καταβάλει ο αγοραστής έναντι της ονομαστικής αξίας του Εκπτωτικού Κουπονιού, καθώς και κάθε επιπλέον ποσό με το οποίο χρεώθηκε ο αγοραστής κατά τους ειδικότερους όρους της Προσφοράς χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο αγοραστής χρησιμοποίησε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ PDS και αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα χρεωθούν έξοδα σε αυτήν την περίπτωση επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση νόμιμης υπαναχώρησης εκ μέρους του Χρήστη, το Εκπτωτικό Κουπόνι θα ακυρώνεται.

Μετά την παρέλευση της δεκατετραήμερης (14ήμερης) προθεσμίας υπαναχώρησης, η PDS δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση έναντι του αγοραστή εκ της ανωτέρω αιτίας.

6. Προωθητικές Ενέργειες

α. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύσσει προωθητικές ενέργειες στο πλαίσιο της υπηρεσίας yellowday, μέσω της πριμοδότησης της χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή/και και των επιμέρους ενεργειών των Χρηστών στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ιδίως με τη διενέργεια παιχνιδιών, διαγωνισμών, κληρώσεων και τη χορήγηση λοιπών ειδικών προνομίων, όπως αυτά θα ανακοινώνονται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

β. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την υλοποίηση τυχόν προωθητικών ενεργειών και να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις ισχύος  των λοιπών προωθητικών υπό 6α ενεργειών μονομερώς, ανακοινώνοντας τις σχετικές τροποποιήσεις καθώς και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, και  να παύει οριστικώς την ισχύ των λοιπών υπό 6α προωθητικών ενεργειών, ανακοινώνοντας τη λήξη μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

γ.  Στο μέτρο που υποστηρίζεται η σχετική δυνατότητα, οι Επιχειρήσεις δύνανται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης  της PDS, να αναπτύσσουν προωθητικές ενέργειες μέσω της υπηρεσίας yellowday. H έναρξη εκάστης προωθητικής ενέργειας και οι όροι τους θα γνωστοποιούνται στους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

7. Τρόποι Πληρωμής- Ασφάλεια Συναλλαγών

α. Οι συναλλαγές πληρωμών των Εκπτωτικών Κουπονιών δύνανται να πραγματοποιούνται με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας (MasterCard-Visa) εκδόσεως οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα ή την Κύπρο, με την εξαίρεση των προβλεπόμενων στον όρο 4β ανωτέρω, δεδομένου ότι για την απόκτηση Εκπτωτικού Κουπονιού από Δικαιούχο του Προγράμματος με μερική εξαργύρωση Πόντων και μείωση της καθορισμένης τιμής θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά χρήση κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας, και υπό την προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης της κάρτας. Η χορήγηση της σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης χρέωσης της κάρτας πληρωμών από το Χρήστη πραγματοποιείται μέσω της παροχής ειδικών στοιχείων ασφαλείας της κάρτας ή/και της παροχής στοιχείων ταυτότητας του Χρήστη.

Η PDS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της κάρτας πληρωμών, ιδίως κλοπής ή απώλειας της ή χρήσης της από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ούτε σε περίπτωση χορήγησης λανθασμένων στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη

β. Η PDS, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών του Χρήστη για μελλοντική χρήση, κατά τρόπον ώστε ο Χρήστης να οφείλει να επανεισάγει τα στοιχεία του κάθε φορά που επιθυμεί να προβεί σε νέα αγορά, εκτός εάν ο Χρήστης, με ελεύθερη βούληση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και με δική του ευθύνη, συγκατατεθεί ρητώς και ειδικώς στην τήρηση των δεδομένων της κάρτας πληρωμής του κατά τρόπον ώστε να απολαμβάνει της δυνατότητας πραγματοποίησης μελλοντικών αγορών χωρίς να χρειάζεται να επανεισάγει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής του.

Οι συναλλαγές πληρωμών που πραγματοποιούν οι Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής διεκπεραιώνονται μέσω ασφαλούς πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφάλειας αυτής, ιδίως κρυπτογράφηση με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS  (TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2), έλεγχο του τριψήφιου κωδικού επαλήθευσης κάρτας,  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια συναλλαγών και το απόρρητο των πληροφοριών που σχετίζονται με τις συναλλαγές και τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών.

Σε περίπτωση απόρριψης για οιονδήποτε λόγο συναλλαγής πληρωμής από την τράπεζα/οργανισμό έκδοσης της κάρτας (λχ υπέρβαση πιστωτικού ορίου, μη επαρκές υπόλοιπο σε συνδεδεμένο λογαριασμό, υπόνοια περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της κάρτας), δεν πραγματοποιείται η αγορά του Εκπτωτικού Κουπονιού από το Χρήστη και η PDS ουδεμία ευθύνη φέρει προς τούτο.

Η PDS, επίσης, ουδόλως ευθύνεται έναντι του Χρήστη σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης συναλλαγών πληρωμής για λόγους που οφείλονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες της πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών [πχ αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software)].

8. Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η PDS καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της PDS για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας σε σχέση ή εξ' αφορμής της χρήσης της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου διαφημιστικού υλικού τρίτων.

9. Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων

Δια της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η εν λόγω παραπομπή θα γίνεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η PDS. Η PDS δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η PDS δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των Χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της PDS ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας ή του εκάστοτε έτερου δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της PDS ή του εκάστοτε δικαιούχου.

11. Λειτουργία της υπηρεσίας yellowday ή/και της Ιστοσελίδας

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η PDS χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της υπηρεσίας yellowday μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Επίσης, η PDS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που θα υποστεί ο Χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή θα προκύψει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι προμηθευτές ούτε εγγυάται την καταλληλότητα, εμπορικότητα ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων της Ιστοσελίδας, του δικτύου ή/και οιουδήποτε άλλου συστήματος της υπηρεσίας yellowday που παρέχεται μέσω αυτών. H PDS επίσης δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημιά υποστεί ο Χρήστης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή σε οιοδήποτε άλλο σύστημα μέσω των οποίων παρέχεται η Υπηρεσία yellowday καθώς και σε περίπτωση μη λειτουργίας αυτής και των λοιπών συστημάτων της.

12. Συμπεριφορά – Ευθύνη Χρηστών

α. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της PDS, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η PDS  εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την PDS εκ του λόγου αυτού.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες της υπηρεσίας yellowday απαιτηθεί η χρήση κωδικού πρόσβασης, έκαστος εκ των Χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της PDS από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

β. Ειδικώς, αναφέρεται ότι οι Χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή  για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, επιφυλασσόμενης της PDS να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της εναντίον του Χρήστη σε μία τέτοια περίπτωση. Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί  οποτεδήποτε από την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή τέτοιου είδους στοιχεία, εφόσον κατά την άποψή της εμπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

13. Εξυπηρέτηση Χρηστών

Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και ενημέρωση αναφορικά με την υπηρεσία yellowday ή/και την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή παρακαλώ απευθυνθείτε σε 210 389 88 80 ή να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@yellowday.gr

14. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

 Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών –Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής - καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ανατρέχουν στον σύνδεσμο:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EL

15. Ισχύον Δίκαιο/Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 14,  αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

16. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η PDS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε Χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του όρου 3β του Ν. 2251/1994.